flag etflag enflag lvflag lt

LNG ohutuse tagamine

Veeldatud maagaas (liquefied natural gas – LNG) on kogu maailmas aktiivsemalt kasutusel olnud juba ligikaudu 50 aastat. Nende aastate jooksul on kogu LNG valdkonda peetud väga ohutuks. Turvalisus on saavutatud mitmete tegurite koosmõjul. Esiteks on kogu LNG tööstusharu tehniline varustatus ja LNG käitlemine korraldatud esmajoones just ohutust silmas pidades. Teiseks on LNG keemilised ja füüsikalised omadused hästi tuntud ning nendega on kasutatavaid tehnilisi lahendusi välja töötades arvestatud. Kolmandaks on kogu LNG tööstusharu standardid, nõuded ja normid koostatud selliselt, et ohutus oleks tagatud maksimaalselt. LNG tööstusharus tagatakse ohutus alltoodud nelja elemendi koosmõjus sel viisil, et need tekitavad mitmekihilise kaitsesüsteemi nii vahetutele LNG käitlejatele kui ka teistele potentsiaalses LNG ohualas viibijatele.

1.Kõige tähtsam komponent LNG ohutuks hoidmiseks ning ümbritsevast keskkonnast eraldamiseks on esmane LNG-hoiumahuti. Esmane LNG-hoiumahuti valmistatakse nõuetekohastest materjalidest sellisel viisil, mis tagab LNG püsimise mahutis ka kõige keerulisemate keskkonnamõjude meelevallas, tekkigu need siis maal, merel või teel ühest punktist teise.

2.Teisese LNG-hoiumahuti ülesanne on vältida LNG kontrollimatut pääsu ümbritsevasse keskkonda juhul, kui esmane hoiumahuti peaks mingil põhjusel siiski lekkima hakkama.

3.Kolmanda kaitsekihi moodustavad erinevad ohutussüsteemid, mille ülesanne on ennetada või minimeerida LNG keskkonda pääsemisel kaasneda võivaid ohte, sealhulgas tuleohtu. Sellised ohutussüsteemid on näiteks gaasi- või leegiandurid, kaitseklapid ja -lülitid, mitmesugused dubleerivad ja tagavaraseadmed, tulekaitsevahendid jmt.

4.Neljandaks kaitsesüsteemi osaks tuleb pidada ohutust tagavaid vahemaid LNG-seadmete ja ümbritsevate hoonete, alade või tegevuste ümbruses.

Need neli kaitsesüsteemi seovad üheks tervikuks tööstusharu standardid ja parimad kogemused ning kehtivad normid ja nõuded, mis reguleerivad nii LNG-seadmete valmistamist kui ka ohutut käitamist, mida järjepidevalt arendatakse vastavalt tööstusharus tekkivatele uutele teadmistele ja tehnoloogia arengule.

flag etflag enflag lvflag lt

Oluline

  • LNG käitlemisega kaasnevad ülimalt kõrged ohutusalased nõudmised +

    Nõudmised on taganud kogu sellele tööstusharule kõikjal maailmas suurepärased ohutusalased näitajad.
  • LNG-d vedava autotsisterni ohuala ulatust loevad ohutusala spetsialistid väiksemaks +

    kui see on sama suurt kogust bensiini vedaval autotsisternil.
  • JetGas-i LNG jaamades käideldavad LNG kogused +

    klassifitseerivad meie LNG jaamad kemikaaliseaduse mõistes küll ohtlikeks ettevõteteks kuid mitte suurõnnetuse ohuga ettevõteteks.
  • 1

LNG-ga kaasnevad ohud

LNG ohtlikkus seisneb peaasjalikult tema aurustumisproduktide tuleohtlikkuses. Metaan saab süttida juhul, kui ta on õhuga segunenud kindlas vahekorras.

Rohkem infot